X بستن

کسب در آمد از سایت و وبلاگ

تعبیر خواب شستن موی سر

تعبیر خواب شستن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب شستن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب شستن

 

دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد، اگر بیمار بیند، شفا یابد.

 

ابراهیم کرمانی گوید :

دیدن شستن درخواب خود را در آب سرد بر چهار وجه بود. اول: توبه. دوم: عافیت. سوم: خلاص شدن از زندان. چهارم: ایمنی از ترس، و شستن خود را با آب گرم، دلیل است بر اندوه و بیماری و دیدن دست و روی شستن در خواب، بر هشت وجه بود، اول: حصول مراد. دوم: شفای از بیماری. سوم: خلاص از زندان. چهارم: حج اسلام. پنجم: فرج از غم. ششم: دین پاک. هفتم: ایمنی از ترس. هشتم: روا شدن حاجات.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

شستشوی خود : فردی نا لایق را ترک کردن

خود را در آبی تمیز شستن : خوش یمن

خود را در آب کثیف شستن : بیماری

آنلی بیتون مى‏ گوید :

اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانة آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .

 

نوشته تعبیر خواب شستن اولین بار در ایران کلوب پدیدار شد.

ادامه مطلب تعبیر خواب شستن

ئ
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات
X بستن تبليغات